สัมภาษณ์ อาจารย์เฉลิมชัย หัวข้อที่ 3 (แรงผลักดันในวันเด็ก สู่การเป็น เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์)
459897920_640