พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา ของ คุณแอม และ คุณรัฐ ๒๘.๐๒.๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา